b coach

Wiele międzynarodowych firm działających w Polsce przywozi ze sobą nie tylko kapitał, ale również swoją kulturę organizacji oraz kadrę zarządzającą. Często wartości, cele oraz sposoby rozwiązywania problemów przyszłych przełożonych w znaczący sposób różnią się od tego, co jest przyjęte jako kulturowa norma w nowym środowisku. Oczekiwania oraz przyzwyczajenia podwładnych co do stylu zarządzania, motywacji i innych aspektów mogą być zupełnie rozbieżne z rzeczywistymi działaniami przełożonego. Coaching międzykulturowy umożliwia uczestnikowi procesu m.in. zyskanie wiedzy i świadomości dotyczącej własnych wartości kulturowych oraz zmianę na tych wymiarach, które umożliwią bardziej skuteczne działanie. Osoba coachowana poznaje nie tylko swój własny bagaż kulturowy, ale również kulturę przyjmującą. Pozwala jej to dostrzec różnice pomiędzy kulturami, co z kolei umożliwia podjęcie świadomej decyzji dotyczącej tych aspektów własnego zachowania, które można zmienić w celu efektywniejszej pracy i funkcjonowania w nowym środowisku, zarówno prywatnie jak i profesjonalnie.

Coaching kompetencji językowych to proces, w którym coach towarzyszy i pomaga klientowi w procesie odkrywania własnego potencjału i zasobów w celu optymalizowania procesu uczenia się języka, pokonywania barier i zahamowań, przy jednoczesnym budowaniu samoświadomości, motywacji i odpowiedzialności za proces uczenia się języka.